Uw login

 

Download

Lease versus koop: wat zijn de overwegingen?

Download de whitepaper. (PDF, 2.59 MB)       

 
 
 
 

Vragen?

Heeft u vragen over onze producten en diensten?

Voor nieuwe leaseaanvragen bel 0347-325010 of mail naar serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.nl
Voor vragen over bestaande leasecontracten bel 0347-325018 of mail naar administrationanti spam bot@grenkeanti spam bot.nl   

 

Word partner!

Graag informeren wij u als fabrikant of leverancier over de voordelen die een samenwerking met GRENKE u kan bieden.  Lees meer

 
 

Nieuw: OFFER2APP

Met de OFFER2APP stuurt u nu binnen 60 seconden snel, eenvoudig en online uw leaseaanvragen naar GRENKE via uw smartphone of tablet, ook als u onderweg bent.   


Zo eenvoudig werkt het:

  • Maak een foto van de factuur of offerte met uw smartphone.
  • Voer de looptijd en het netto bedrag in .
  • Verstuur eenvoudig via de OFFER2APP. 
     

Een extra voordeel is de functionaliteit om aangevraagde documenten naar GRENKE te versturen, snel en eenvoudig, via de fotofunctie van uw smartphone.

 

U kunt de gratis OFFER2APP downloaden in de Google Play of de App Store.      

 

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de onder beheer van GRENKE AG ontwikkelde, en door GRENKEFINANCE N.V. (hierna genoemd: “GRENKE”) ter beschikking gestelde, ‘Offer2app’ (hierna genoemd: “app”). Deze app wordt door GRENKE aan haar dealers (hierna genoemd: “gebruiker”) ter beschikking gesteld om via een mobiel apparaat een leaseaanvraag aan GRENKE te verzenden. GRENKE raadt u aan deze gebruikersvoorwaarden en de bij de app behorende privacyverklaring zorgvuldig te lezen alvorens u deze app installeert en gebruikt.

1. Toepasselijkheid

1.1 Door het gebruik van de app (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt de gebruiker deze gebruikersvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van GRENKE.

 

1.2 GRENKE biedt via specifieke functies in de app, die beschikbaar zijn voor de gespecialiseerde handelspartners van GRENKE, de mogelijkheid leaseaanvragen te doen via een mobiel apparaat.


1.3 Onder gebruiker wordt in deze gebruikersvoorwaarden verstaan de natuurlijke en/of rechtspersoon, die van de app gebruikmaakt.


1.4 Deze gebruikersvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van GRENKE zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen op www.grenke.nl/offer2app.


2. Registratie, gebruik en gebruiksrecht

2.1 Het gebruik van de app vereist geen registratie en geen wachtwoord. GRENKE identificeert de gebruiker aan de hand van de handels-/bedrijfsnaam, het e-mailadres en de postcode.


2.2 De gebruiker kan de app gratis downloaden via Google Play or Apple App Store.


2.3 Op de verwerking van persoonsgegevens via de app is de privacyverklaring en het cookiebeleid van GRENKE van toepassing. Als de gebruiker (persoons)gegevens van derden invoert in de app dient hij daarover deze derde uitdrukkelijk te hebben geïnformeerd overeenkomstig de toepasselijke privacyverklaring en artikel 13 AVG.


2.4 Door het downloaden van de app verkrijgt de gebruiker een niet exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de app te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat.


2.5 GRENKE kan niet garanderen dat de app op uw toestel (foutloos) functioneert. GRENKE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een onderbroken beschikbaarheid van de app.


2.6 Het is de gebruiker niet toegestaan om de app:
- op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
- aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zouden kunnen maken.


2.7 Het is de gebruiker niet toegestaan de app op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor GRENKE.


3. Beëindiging gebruiksrecht

3.1 Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, maar de gebruiker kan het gebruik van de app op ieder gewenst moment beëindigen, door de app van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.


3.2 GRENKE heeft het recht het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de app. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zal de gebruiker de app niet meer gebruiken en van zijn/haar mobiele apparaat verwijderen.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van) app, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, beelden en geluiden, berusten bij GRENKE. Het is niet toegestaan om de aangeboden informatie en/of app, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GRENKE, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik.


5 Beveiliging, virussen

GRENKE zal zich inspannen dat de app virusvrij is maar kan dat niet garanderen.


6. Aansprakelijkheid

6.1 De app is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. GRENKE kan echter niet garanderen dat de app altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. GRENKE houdt zich het recht voor de app (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.


6.2 GRENKE is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door de gebruiker of een derde verrichte levering van en/of diensten.


6.3 GRENKE is niet aansprakelijk voor bij de gebruiker of haar klant ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers/klanten van de gebruiker, verminking of verlies van data.


6.4 De gebruiker vrijwaart GRENKE voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeit uit het al dan niet verstrekken van of door het gebruik van app.


6.5 GRENKE sluit iedere aansprakelijkheid voor de kosteloos door haar beschikbaar gestelde app uit.


7. Toepasselijk recht


7.1 Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


7.2 Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de app of daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


8. Privacy

Met betrekking tot de verzameling en verwerking van (persoons)gegevens verwijst GRENKE uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde bepalingen in het privacyreglement dat onverkort op het gebruik van de app van toepassing is.


9. Wijziging van deze gebruikersvoorwaarden

GRENKE behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde gebruikersvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de app of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. GRENKE maakt de wijzigingen kenbaar door de gewijzigde gebruikersvoorwaarden bij het gebruik van de app te tonen. Bij continuering van het gebruik van de app wordt de gebruiker geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde gebruikersvoorwaarden.