Uw login

 

Download

Lease versus koop: wat zijn de overwegingen?

Download de whitepaper. (PDF, 2.59 MB)       

 
 
 
 

Vragen?

Heeft u vragen over onze producten en diensten?

Voor nieuwe leaseaanvragen bel 0347-325010 of mail naar serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.nl
Voor vragen over bestaande leasecontracten bel 0347-325018 of mail naar administrationanti spam bot@grenkeanti spam bot.nl   

 

Word partner!

Graag informeren wij u als fabrikant of leverancier over de voordelen die een samenwerking met GRENKE u kan bieden.  Lees meer

 
 

Informatie gegevensbescherming

In deze informatie over gegevensbescherming vindt u een overzicht van de manier waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt.

Via onderstaande informatie willen wij u een overzicht geven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en van de rechten die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De precieze gegevens die worden verwerkt en de manier waarop die worden gebruikt, hangt voornamelijk af van het soort gevraagde en overeengekomen diensten.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik hierover contact opnemen?

GRENKEFINANCE N.V.

Lage Biezenweg 7g

4131 LV Vianen

Tel: 0347-325010

U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van onze onderneming:

 

GRENKEFINANCE N.V.

T.a.v. functionaris gegevensbescherming

Lage Biezenweg 7g

4131 LV Vianen 
E-mail: databeveiliginganti spam bot@grenkeanti spam bot.nl

 


2. Welke regelgeving is op GRENKEFINANCE N.V. van toepassing?

GRENKEFINANCE N.V.onderdeel is van een internationaal concern. GRENKEFINANCE N.V. is juridisch een volle dochter van het Duitse GRENKE AG, gevestigd aan de Neuer Markt 2 te Baden Baden. GRENKE AG. GRENKEFINANCE N.V. is als Nederlandse N.V. aan de Nederlandse wet en regelgeving gebonden, zo ook aan de Nederlandse wet op gegevensbescherming de AVG.

3. Welke bronnen en gegevens gebruiken jullie?
Wij verwerken persoonsgegevens die wij door onze zakelijke relatie ontvangen van onze klanten. Als ons wordt gevraagd onze diensten te verlenen, verwerken wij daarnaast persoonsgegevens die wij uit openbare bronnen mogen halen (bijv. debiteurenlijsten, kadaster, handelsregister, de pers, internet) of die om een gerechtvaardigde reden door onze verkooppartners of andere externe partijen (bijv. een commerciële kredietinstelling) aan ons worden verstuurd.

 

De volgende persoonsgegevens zijn relevant:

 • Feitelijke persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en -plaats, en nationaliteit); 
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres); 
 • Identificatiegegevens (bijv. ID-informatie); 
 • Authenticatiegegevens (bijv. specimen handtekening); 
 • Ordergegevens (bijv. betalingsopdracht); 
 • Gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen (bijv. verkoopgegevens uit betalingstransacties); 
 • Informatie over de financiële situatie van onze klanten (bijv. kredietinformatie, scoring/ratinggegevens, herkomst van middelen); 
 • Reclame- en verkoopgegevens (zoals reclamescores), documentatiegegevens (bijv. verslagen van raadpleging).

 • 4. Waarom verwerken jullie mijn gegevens (doeleinden van de verwerking) en op welke rechtsgrond?
  Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

a. Om contractuele verplichtingen na te komen (artikel 6, lid 1, onder b), AVG
Wij verwerken gegevens om overeenkomsten voor financiële dienstverlening te sluiten met onze klanten of om vóór sluiting van een overeenkomst op uw verzoek. Het doel van de gegevensverwerking is in eerste instantie gericht op het product zelf (bijv. leasing en factoring) en kan een behoefteanalyse, raadpleging en de uitvoering van transacties omvatten. Voor meer informatie over de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, verwijzen wij naar de desbetreffende contractdocumenten en algemene voorwaarden.

b. In het kader van de afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG)
Indien nodig zullen wij uw gegevens niet alleen verwerken voor de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, maar ook om onze eigen gerechtvaardigde belangen en die van derden te beschermen, met name:

  • raadpleging van en gegevensuitwisseling met kredietinstellingen (bijv. Graydon Nederland en het BKR) om krediet- en debiteurenrisico's vast te stellen;

  Voor de controle op eventuele krediet- of debiteurenrisico's en om onszelf te verweren tegen eventuele strafbare handelingen, verstrekken wij gegevens betreffende de aanvraag en de aanvrager aan Graydon Nederland, Hullenbergweg 250, 1101 BV Amsterdam Zuidoost. Graydon Nederland zal de opgeslagen gegevens over u aan ons ter beschikking stellen, mits wij overtuigend hebben kunnen aantonen dat ons belang hierin gerechtvaardigd is.

Voorts zullen wij persoonsgegevens die zijn verzameld voor de aanvraag, uitvoering en beëindiging van deze zakelijke relatie, alsmede gegevens inzake gedrag dat niet in overeenstemming is met de overeenkomst of inzake frauduleus gedrag, verzenden naar Bureau Krediet Registratie, Teisterbantlaan 2a, 4006 EB Tiel.

De rechtsgrondslag voor verzending van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Artikel 6, lid 1, onder f), AVG mag slechts worden gebruikt als grond voor de verzending van gegevens indien dit nodig is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze bank of derden maar kunnen niet zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene van wie de persoonsgegevens moeten worden beschermd.

De kredietinstellingen zullen de ontvangen gegevens verwerken en tevens gebruiken om een profiel (scoring) aan te maken, om hun contractpartners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, waar nodig, andere derde landen (mits hiervoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) informatie te verschaffen zodat zij onder meer de kredietwaardigheid van natuurlijke personen kunnen beoordelen.

Voor meer informatie zoals beschreven in artikel 14 AVG betreffende activiteiten die worden ondernomen door kredietinstellingen, kunt u op de volgende links klikken of de website bezoeken via:

  • controle en optimalisatie van procedures inzake behoeften, met het oog op directe verkoopstrategieën;
  • reclame of markt- en opinieonderzoek, als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
  • instelling van wettelijke vorderingen en verdediging bij juridische geschillen; 
  • waarborging van de IT-beveiliging en beveiliging van IT-operaties in onze onderneming;
  • het voorkómen en ophelderen van strafbare handelingen;
  • videomonitoring voor het handhaven van het binnenlands gezag en om bewijs te verzamelen bij aanvallen en fraude;
  • gebouw- en uitrustingsveiligheidsmaatregelen (bijv. toegangscontrole);
  • maatregelen om het binnenlands gezag te waarborgen;
  • bedrijfsbeheermaatregelen en maatregelen om producten en diensten te ontwikkelen.

  c. Op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG)

Indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden (bijv. gegevens doorsturen binnen de groep, betalingstransactiegegevens analyseren voor marketingdoeleinden), kunnen wij deze rechtmatig verwerken op grond van de door u gegeven toestemming. U kunt deze toezegging op elk moment intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die wij hebben ontvangen vóór 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht wordt. Intrekking van de toestemming is niet van invloed op de rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking.

d. Op grond van wettelijke bepalingen (artikel 6, lid 1, onder c), AVG) of algemeen belang (artikel 6, lid 1, onder e), AVG)
Voorts zijn wij verplicht aan verschillende wettelijke eisen te voldoen (de wet inzake de bestrijding van witwaspraktijken, belastingwetten). Redenen om gegevens te verwerken zijn onder meer het controleren van de kredietwaardigheid, het bevestigen van identiteit en leeftijd, het voorkomen van fraude en witwaspraktijken, het voldoen aan controle- en meldingsvereisten uit de belastingwetgeving en het analyseren en beheren van risico's.

5. Worden de verwerkingen vastgelegd in een register?
Een overzicht van alle verwerkingen, het doel van deze verwerkingen, de wettelijke grondslag van deze verwerkingen en de verzamelde gegevens voor deze verwerkingen vindt u in ons Register van Verwerkingen.

Dit register is op ieder moment bij de functionaris gegevens bescherming opvraagbaar. Een verzoek per email waarin, u kenbaar maakt het register te willen inzien en waarin u uzelf identificeert als belanghebbende zijn daarvoor voldoende.

6. Wie krijgt mijn gegevens?
Uw gegevens komen terecht bij de kantoren van onze ondernemingen die toegang tot uw gegevens moeten hebben zodat wij aan onze contractuele en wettelijke vereisten kunnen voldoen. De dienstverleners en tussenpersonen die wij gebruiken kunnen ook gegevens ontvangen met het oog op deze doeleinden. Deze bedrijven hebben bij de verwerking van deze gegevens een eigen verantwoordelijkheid in de zin van de AVG. Deze bedrijven behoren tot de categorieën kredietverleningsdiensten, IT-diensten, logistieke diensten, drukdiensten, telecommunicatie, incasso, advies en consultancy, en verkoop en marketing.


Wij wijzen erop dat wij verplicht zijn alle klant gerelateerde gegevens en waarderingen die wij kennen geheim te houden (bankgeheim) binnen de banksector, wanneer wij gegevens doorsturen naar ontvangers buiten onze onderneming. Wij hebben uitsluitend toestemming nodig om informatie over u door te sturen, indien dit wettelijk vereist is, indien u daarvoor toestemming hebt verleend of indien wij gemachtigd zijn om bankinformatie te verstrekken. Eventuele ontvangers van persoonsgegevens onder deze voorwaarden zijn (bijvoorbeeld):

 • Overheidsorganen en -instellingen indien daartoe een wettelijke of formele verplichting bestaat.  
 • Andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners of vergelijkbare instellingen die wij persoonsgegevens toesturen om onze zakelijke relatie met u te onderhouden (bijv. correspondentbanken, kredietinstellingen, naargelang van het contract).  
 • Andere ondernemingen binnen onze groep die een risicobeheerprocedure uitvoeren vanwege een wettelijke of formele verplichting daartoe.


Voorbeelden van andere gegevensontvangers zijn kantoren waarvoor u toestemming hebt verleend, en die u hebt ontheven van het overeengekomen bankgeheim, of met uw toestemming.

7. Worden er gegevens verstuurd naar een derde land of naar internationale organisaties?
Er worden gegevens verstuurd naar locaties in landen buiten de Europese Unie ("derde landen") indien

 

 • dit nodig is om uw opdrachten uit te voeren (bijv. betalingsopdrachten);  
 • dit wettelijk vereist is (bijv. verplichte kennisgeving uit hoofde van belastingwetgeving); of  
 • u ons daarvoor toestemming hebt verleend.

 • 8. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
  Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Let op: onze zakelijke relatie is een voortdurende verplichting die voor enkele jaren wordt aangegaan.


Indien de gegevens niet meer nodig zijn om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, worden zij periodiek gewist, tenzij tijdelijke verdere verwerking nodig is voor de volgende doeleinden:

 • Nakoming van een verplichting om de gegevens te bewaren op grond van handels- en fiscale wetgeving, bijv. de algemene belasting wet en de Wet ter bestrijding van witwaspraktijken (Wwft). Conform deze wetten moeten gegevens tussen de twee en tien jaar worden bewaard/gedocumenteerd.

 • 9. Welke rechten heb ik op het gebied van gegevensbescherming?
  Elke persoon met wie wij zaken doen heeft het recht

 • van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG;  
 • op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG;  
 • op wissing overeenkomstig artikel 17 AVG;  
 • op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG;  
 • van bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG;  
 • en het recht op overdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG.

 • U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze functionaris gegevensbescherming.

Elke persoon heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (op grond van artikel 77 AVG). In uw geval is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor de volledigheid en vragen over de procedure verwijzen wij u naar de website van het AP.


U kunt uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens door ons op elk moment weer intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die wij hebben ontvangen vóór 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht is gegaan. Let op: deze intrekking is vanaf dat moment van kracht. De intrekking is niet van toepassing op gegevens die vóór de intrekking zijn verwerkt.

10. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?
U dient ons de persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben om een zakelijke relatie met u aan te gaan en te onderhouden en om te voldoen aan de contractuele verplichtingen in verband daarmee, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij gewoonlijk niet in staat een contract met u te sluiten of een contract uit te voeren.

Meer in het bijzonder zijn wij op grond van anti-witwasregels verplicht uw ID-document te controleren voordat wij een zakelijke relatie met u aangaan, en daarbij uw naam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, adres, en ID-gegevens op te vragen en te documenteren. Om ervoor te zorgen dat wij deze verplichting kunnen nakomen, dient u ons de noodzakelijke informatie en documenten te verstrekken conform de wet inzake de bestrijding van witwaspraktijken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die zich tijdens onze zakelijke relatie voordoen. Als u ons niet de noodzakelijke informatie en documenten verstrekt, mogen wij de zakelijke relatie met u niet aangaan of voortzetten.

 

11. Hoe worden mijn gegevens op de website verwerkt?
Tenzij anders is aangegeven, verwerken wij uw gegevens alleen op de volgende wijze op onze website, om uw verzoeken te verwerken (artikel 6, lid 1, onder b), AVG) of vanwege onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG):
 
a.Gebruiksgegevens
Zodra u een pagina of een bestand bekijkt, worden er via deze procedure automatisch algemene gegevens opgeslagen in een logbestand. De gegevens worden uitsluitend bewaard voor systeemgerelateerde en statistische doeleinden, of als indicator van strafbare handelingen in bepaalde uitzonderlijke gevallen.

Wij gebruiken deze gegevens om onze websites te verbeteren en om u op verschillende webpagina's en meerdere apparaten de content te bieden die beantwoordt aan uw belangstelling. In het kader van dit proces worden er geen gebruiksgegevens gecombineerd met gepersonaliseerde gegevens. Als u besluit ons uw gegevens toe te sturen, worden er tijdens het invoeren van die gegevens back-ups gemaakt. Hetzelfde geldt voor gegevens die in ons systeem worden opgeslagen. Om beveiligingsredenen slaan wij uw IP-adres op. Dit kan worden opgevraagd als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Wij creëren geen browsergeschiedenis. Gegevens worden niet doorgestuurd naar derden of anderszins geanalyseerd, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Meer in het bijzonder wordt de volgende gegevensset opgeslagen van elk verwerkingsverzoek:

 • de gebruikte eindapparatuur;
 • de naam van het ingekeken bestand;
 • datum en tijdstip van het verzoek
 • de tijdzone:
 • de hoeveelheid verzonden gegevens;
 • een melding of het verzoek succesvol was;
 • een beschrijving van het gebruikte type webbrowser;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • de eerder bezochte pagina;
 • de provider;
 • het IP-adres van de gebruiker.


b. Contact/verzoeken
Indien u contact met ons opneemt (bijv. d.m.v. contactformulieren), bewaren wij uw gegevens om uw verzoek te verwerken en ook voor het geval dat verdere correspondentie nodig is. Alle gegevens worden gewist zodra uw verzoek verwerkt is. Dit geldt niet voor gegevens die wij wettelijk of anderszins verplicht zijn te bewaren.

c. Registratie
Wij gebruiken enkel de gegevens die ons bij registratie worden verstrekt, zodat u onze website kunt gebruiken.
Tijdens de registratie verzamelen wij de volgende gegevens:

 • e-mailadres;
 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord.


d .Nieuwsbrief

Onder voorbehoud van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG), willen wij u graag met onze nieuwsbrief informeren over recente ontwikkelingen.

Om een nieuwsbrief toegestuurd te krijgen, dient u uw naam en e-mailadres op te geven en hebt u de keuze om u ook voor andere informatie in te schrijven. Nadat u uw e-mailadres hebt opgegeven, sturen wij u een bericht naar dit adres. In dit bericht kunt u op een bevestigingslink klikken om het opgegeven e-mailadres te bevestigen.

Wij slaan uw gegevens alleen op om u onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Wij slaan ook uw IP-adres op en de datum van uw inschrijving, als bewijs van uw inschrijving voor de nieuwsbrief indien nodig.

U kunt u op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden door op de ”afmeld”-link onder in de nieuwsbrief te klikken.

e.Gebruik van cookies
Om een bezoek aan onze websites aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde features mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, dus als u uw browser afsluit (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparatuur en stellen ons of onze partnerondernemingen in staat uw browser te herkennen als u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies).

Het is niet mogelijk om via cookies andere bestanden op uw computer in te zien of uw e-mailadres te achterhalen.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Indien de standaardinstellingen voor cookies in uw browser zijn opgeslagen, vinden alle processen op de achtergrond plaats, zonder dat u dit merkt. Maar u kunt deze instellingen wel wijzigen.

U kunt uw browser aanpassen, zodat u een bericht krijgt als er cookies worden geplaatst en zodat u telkens opnieuw kunt besluiten of u ze accepteert, of u kunt cookies standaard weigeren in bepaalde gevallen.

Als u cookies beperkt, worden bepaalde features van onze website wellicht ook beperkt.

f. Range-analyse met behulp van Piwik
Wij hebben een gerechtvaardigd belang (d.w.z. een belang in de analyse, optimalisatie en rendabele werking van onze website in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG) in het gebruik van Piwik, opensource software die is ontworpen om de toegang van gebruikers statistisch te evalueren.

Uw IP-adres wordt ingekort voordat het wordt opgeslagen. Piwik maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en het mogelijk maken het gebruik van deze online service door de gebruikers te analyseren. Daarbij kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen voor de gebruikers worden aangemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze online service wordt opgeslagen op onze server en niet naar derden doorgestuurd.

Je kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie identificatie nummer van je computer te hebben, zodat er op deze website van uw apparaat geen data verzameld of geanalyseerd kan worden.

 Om hiervoor te kiezen kunt u hieronder klikken om een opt-out cookie te ontvangen.

 

 
 

g. Ingebedde YouTube-filmpjes
Conform onze gerechtvaardigde belangen plaatsen wij ingebedde YouTube-filmpjes op onze website; deze filmpjes zijn opgeslagen op www.youtube.com en kunnen rechtstreeks op onze website worden bekeken. 

Indien u de website bezoekt, krijgt YouTube een melding dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt geopend. Daarnaast worden de in artikel 6, onder a), bedoelde gegevens verstuurd. Dit gebeurt ongeacht of u een YouTube-account hebt waarop u bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct toegekend aan uw account. Indien u niet wilt dat de gegevens in verband worden gebracht met uw YouTube-profiel, dient u uit te loggen voordat u op de knop klikt. 

YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor marketing, marktonderzoek en/of aanpassing van zijn website aan de gebruiker. Uw gegevens worden in het bijzonder op deze wijze geanalyseerd (ook als u niet bent ingelogd) om gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden en andere gebruikers van het sociale netwerk te wijzen op uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met YouTube.

Zie het privacybeleid voor meer informatie over het toepassingsgebied en het doel van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Het privacybeleid bevat ook meer informatie over uw recht uw toestemming in te trekken en de manier waarop u uw privacy kunt beschermen met de juiste browserinstellingen: https://policies.google.com/privacy

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en houdt zich aan het EU-VS-privacyschild.


12. In hoeverre is de besluitvorming geautomatiseerd?
Om de zakelijke relatie aan te gaan en aan te houden, maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig artikel 22 AVG. Als wij deze procedure in afzonderlijke gevallen gebruiken, zullen wij u daarover apart informeren, indien dat wettelijk vereist is.

13. Doet u aan profilering? 
In sommige gevallen automatiseren wij de verwerking van uw gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van u te evalueren (profilering). Wij maken bijvoorbeeld in de volgende gevallen gebruik van profilering:

 • Vanwege eisen in de wet- en regelgeving zijn wij verplicht witwaspraktijken, de financiering van terrorisme en strafbare handelingen die onze activa in gevaar brengen, te bestrijden. Ook werken wij met gegevensevaluatie (ook tijdens betalingstransacties). Deze maatregelen zijn ingesteld om u te beschermen.
 • Wij gebruiken evaluatie-instrumenten om u gerichte informatie en advies over producten te kunnen verstrekken. Deze stellen ons in staat te communiceren en adverteren (inclusief markt- en opinieonderzoek) op een wijze die aan uw behoeften tegemoetkomt. 
  Wij maken gebruik van scoring bij de beoordeling van uw kredietwaardigheid. Met deze procedure wordt berekend hoe waarschijnlijk een klant zijn betalingsverplichtingen in overeenstemming met het contract zal nakomen. Bij deze berekening wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met verdiencapaciteit, uitgaven, bestaande schulden, werk, werkgever, lengte van het dienstverband, ervaringen van eerdere zakelijke relaties, aflossing van eerdere leningen volgens contractuele afspraken, en informatie van kredietinstellingen. Scoring is gebaseerd op een erkende wiskundig statistische procedure die grondig getest is. De berekende uitkomsten helpen ons besluiten te nemen over productverkopen en worden meegenomen in routinematige risicobeheerprocedures.


Informatie over uw recht om u af te melden op grond van artikel 21 AVG


1. Het recht om u af te melden in individuele gevallen 
U hebt op elk moment het recht u af te melden voor verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e), AVG (gegevensverwerking in algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gegevensverwerking met het oog op afweging van belangen), om redenen die verband houden met uw eigen, specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering, zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 4, AVG.


Als u zich afmeldt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering tot doel heeft.


2. Het recht om u af te melden voor gegevensverwerking voor directe reclamedoeleinden 
In individuele gevallen zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe reclamedoeleinden. U hebt op elk moment het recht om u af te melden voor verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclamedoeleinden; dit geldt ook voor profilering, indien die verband houdt met dergelijke directe reclame.


Als u zich afmeldt voor de gegevensverwerking voor directe reclamedoeleinden zullen wij uw persoonsgegevens daarvoor niet meer gebruiken.


Afmelden kan op verschillende manieren, maar indien mogelijk op het volgende adres:

GRENKEFINANCE N.V.
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Lage Biezenweg 7g
4131 LV Vianen
E-mailadres: databeveiliginganti spam bot@grenkeanti spam bot.nl